GDPR

Behandling av dina personuppgifter vid ansökan

Som sökande till Vara folkhögskola måste du lämna vissa personuppgifter till oss. Vi behöver dina uppgifter för att hantera ärendet om antagning till kurser och program. Vi kan även komma att använda dem för att bjuda in till skolans evenemang

Ansökningar är allmänna handlingar

Vara folkhögskola ägs av och är en del av Folkhögskolestyrelsen i Västra Götalandsregionen vilket gör oss till en myndighet. Det betyder att ansökningar, brev, e-post och andra meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.
Allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen (Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap 1 §). Detta innebär att handlingarna är offentliga och att allmänheten har rätt att ta del av innehållet. Om e-post eller ansökningarna innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, får vi däremot inte lämna ut den sekretessbelagda informationen.
Som myndighet måste vi lämna ut uppgifter till andra myndigheter enligt särskilda bestämmelser om uppgiftsskyldighet till t.ex. Statistiska Centralbyrån och Folkbildningsrådet.

Hur länge dina personuppgifter sparas

Blir du antagen sparas eventuella personliga brev för alltid, själva ansökningshandlingen sparas i 2 år och lika länge sparar vi inskickade betyg. Dessutom flyttas du över till Schoolsoft som är vårt informations- samt administrativa system där vi kommer hantera dina personuppgifter för bland annat frånvarohantering, intyg med mera. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter i Schoolsoft får du när du blivit antagen. Om du inte blir antagen kommer dina personuppgifter att raderas (gallras) vid inaktualitet.


Rätt att begära information/begära rättelse

Du har rätt att begära information från oss om vilka uppgifter vi har om dig. Om du vill ha informationen kan du mejla skolan med din begäran. Detsamma gäller om du tycker att vi har felaktiga uppgifter om dig, då har du rätt att begära rättelse. Skriv till skolan och begär rättelse.
Den mesta av informationen om dig själv som finns i Schoolsoft kan du själv se på Folkhögskolornas Mina sidor.

Klagomål

Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter:

Skolan: vara.folkhogskola@vgregion.se

Personuppgiftsansvarig för Folkhögskolestyrelsen:

Förvaltningschef Anders Ahlström, anders.ahlstrom@vgregion.se,

Dataskyddsombud för Folkhögskolestyrelsen kontaktas på folkhogskolestyrelsen.dso@vgregion.se