Skolans organisation

Kursråd

Kursrådet utgörs av de studerande på Vara folkhögskolas reguljära utbildningar som är medlemmar i kåren.
Kursrådet och dess valda representanter är den naturliga samtals- och samverkanspartnern för skolans ledning i frågor som på olika sätt berör och påverkar de studerande.

Samlingar

Alla på skolan ska närvara vid gemensamma samlingar.
På samlingarna diskuteras gemensamma frågor. Det kan t ex vara temadagar, föreläsningar.

Klassråd

För varje kurs/projekt (längre än 15 v) skall finnas ett klassråd som består av pedagogisk personal verksam på kursen/projektet samt 2-6 (minst 2) studeranderepresentanter utsedda av de studerande på respektive kurs.
Kursföreståndaren/projektledaren är ordförande i klassrådet.

Klassrådet skall:
-planera övergripande verksamhet på kursen.
-dokumentera rådets sammanträde.
-fortlöpande dokumentera och utvärdera kursen.

Lokal samverkansgrupp (LSG)

På skolan skall det finnas en LSG, som arbetar i enlighet med de samverkansformer som Västra Götalandsregionen har beslutat.

LSG består av:
Rektor, som är ordförande och sammankallande och andra personer i ledningsgruppen som är utsedda av rektor samt representanter från de fackförbund på skolan som Västra Götalandsregionen har kollektivavtal med.

LSG ska:
-fullgöra Vara folkhögskolas skyldigheter enligt Medbestämmandelagen
-fullgöra Vara folkhögskolas skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen, samt utgöra skyddskommitté
-sammanträda på kallelse av ordförande
-vid behov adjungera ytterligare representanter

Pedagogråd

Pedagogrådet består av rektor och pedagogisk personal (lärare, assistenter, fritidsledare, klassassistenter och projektledare) med minst 40% tjänst vid Vara folkhögskola.
Pedagogrådet sammanträder på kallelse av rektor eller då minst 1/3 av ledamöterna så begär, senast 14 dagar efter begärt möte.
Beslut kan tas då minst 2/3 av ledamöterna är närvarande.
Arbetsordning i övrigt fastställs av pedagogrådet.

Pedagogrådet skall:
-besluta om kursintyg, studieomdömen och behörigheter för studerande vid skolans reguljära utbildningar.
-besluta om utdelning av stipendier
-utveckla och utvärdera den pedagogiska verksamheten
-yttra sig över utfärdandet av skriftlig varning
-yttra sig över avvisande av studerande
-utse representanter i kommittéer
-yttra sig om datum för kurstider

Rektor

Rektor skall i sitt arbete:
-ansvara för ledning och samordning av Vara folkhögskolas samtliga verksamheter
-leda arbetet med övergripande policy- och strategifrågor inom skolan
-verka för en fortlöpande utveckling av organisationen, arbetsformer och arbetsmiljö
-vara pedagogiskt ansvarig

Rektor svarar för att:
-Verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som regionfullmäktige, regionstyrelsen, kulturnämnden och folkhögskolornas styrelse bestämt.
-Verksamheten har en tydlig intern organisation som kan ge styrelsen förslag på förändring som krävs.
-De anställdas arbetsmiljö har en tillfredsställande utformning och att ansvaret görs tydligt i linjeorganisationen.
-Personaladministrativa beslut fattas inom ramen för gällande kollektivavtal samt av regionfullmäktiges och regionstyrelsens fattade beslut.
-Den fortlöpande verksamheten handhas rationellt och ekonomisk.