Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Skolans organisation

Kursråd

Kursrådet utgörs av de studerande på Vara folkhögskolas reguljära utbildningar som är medlemmar i kåren.
Kursrådet och dess valda representanter är den naturliga samtals- och samverkanspartnern för skolans ledning i frågor som på olika sätt berör och påverkar de studerande.

Samlingar

Alla på skolan ska närvara vid gemensamma samlingar.
På samlingarna diskuteras gemensamma frågor. Det kan t ex vara temadagar, föreläsningar.

Klassråd

För varje kurs/projekt (längre än 15 v) skall finnas ett klassråd som består av pedagogisk personal verksam på kursen/projektet samt 2-6 (minst 2) studeranderepresentanter utsedda av de studerande på respektive kurs.
Kursföreståndaren/projektledaren är ordförande i klassrådet.

Klassrådet skall:
-planera övergripande verksamhet på kursen.
-dokumentera rådets sammanträde.
-fortlöpande dokumentera och utvärdera kursen.

Lokal samverkansgrupp (LSG)

På skolan skall det finnas en LSG, som arbetar i enlighet med de samverkansformer som Västra Götalandsregionen har beslutat.

LSG består av:
Rektor, som är ordförande och sammankallande och andra personer i ledningsgruppen som är utsedda av rektor samt representanter från de fackförbund på skolan som Västra Götalandsregionen har kollektivavtal med.

LSG ska:
-fullgöra Vara folkhögskolas skyldigheter enligt Medbestämmandelagen
-fullgöra Vara folkhögskolas skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen, samt utgöra skyddskommitté
-sammanträda på kallelse av ordförande
-vid behov adjungera ytterligare representanter

Pedagogråd

Pedagogrådet består av rektor och pedagogisk personal (lärare, assistenter, fritidsledare, klassassistenter och projektledare) med minst 40% tjänst vid Vara folkhögskola.
Pedagogrådet sammanträder på kallelse av rektor eller då minst 1/3 av ledamöterna så begär, senast 14 dagar efter begärt möte.
Beslut kan tas då minst 2/3 av ledamöterna är närvarande.
Arbetsordning i övrigt fastställs av pedagogrådet.

Pedagogrådet skall:
-besluta om kursintyg, studieomdömen och behörigheter för studerande vid skolans reguljära utbildningar.
-besluta om utdelning av stipendier
-utveckla och utvärdera den pedagogiska verksamheten
-yttra sig över utfärdandet av skriftlig varning
-yttra sig över avvisande av studerande
-utse representanter i kommittéer
-yttra sig om datum för kurstider

Rektor

Rektor skall i sitt arbete:
-ansvara för ledning och samordning av Vara folkhögskolas samtliga verksamheter
-leda arbetet med övergripande policy- och strategifrågor inom skolan
-verka för en fortlöpande utveckling av organisationen, arbetsformer och arbetsmiljö
-vara pedagogiskt ansvarig

Rektor svarar för att:
-Verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som regionfullmäktige, regionstyrelsen, kulturnämnden och folkhögskolornas styrelse bestämt.
-Verksamheten har en tydlig intern organisation som kan ge styrelsen förslag på förändring som krävs.
-De anställdas arbetsmiljö har en tillfredsställande utformning och att ansvaret görs tydligt i linjeorganisationen.
-Personaladministrativa beslut fattas inom ramen för gällande kollektivavtal samt av regionfullmäktiges och regionstyrelsens fattade beslut.
-Den fortlöpande verksamheten handhas rationellt och ekonomisk.

 


Senast uppdaterad: 2022-06-16 15:44