Fritidsledarutbildningen

Vara folkhögskola

Ej möjligt att söka denna kurs 2024/2025

OBS! Fritidsledarutbildningen har ingen antagning till läsåret 2024/2025.

Utbildningen vänder sig till dig som vill skapa förutsättningar för människor att hitta en meningsfull fritid. Tonvikten läggs på barn och ungdomar. I ditt arbete som fritidsledare är du själv ditt främsta arbetsredskap där stor vikt läggs vid självkännedom och relationsbyggande. Du ska vilja utvecklas både professionellt och personligt. Fritidsledarutbildningens bredd ger möjligheter till arbete inom flera olika verksamheter så som skolan, öppen verksamhet som tex fritidsgård, och sociala mötesplatser.

Innehåll

Utbildningen ges på heltid i fyra terminer. Kursen är platsförlagd på folkhögskolan. Vi varvar teoretiska inslag med praktiska moment. Vår inriktning är människors olika livsvillkor. Ämnena vi läser innefattar bland annat:

 • pedagogik, ledarskap och grupprocesser
 • sociologi och psykologi
 • salutogent förhållningssätt
 • öppen fritidsverksamhet
 • socialpedagogik
 • hälsofrämjande arbete
 • kommunikation och samtalsmetoder
 • vetenskaplig fördjupning och uppsats
 • arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under utbildningens första år läses större delen av kursinnehållet tillsammans med socialpedagogutbildningen. 

Det som är unikt för vår fritidsledarutbildning är att vi har specialpedagogik, hälsa och natur som profilområde. Specialpedagogik med betoning på inkludering och bemötande av människor med funktionsnedsättning. I hälsa och natur ingår friluftsmetodik, utomhuspedagogik, psykisk och fysisk hälsa. 

Arbetsformer

Grupprocessen är viktig och varje deltagare förväntas bidra aktivt i planerande och genomförande av utbildningens olika delar. En grund i utbildningen är att alltid koppla teori till praktik. Vi blandar föreläsningar, grupparbeten, självständigt arbete, studiebesök och praktik. En del av utbildningen kan hållas utanför skolan och på kvällar och helger.

Arbetsmarknaden – över 90 % får jobb

Fritidsledarutbildningens bredd ger möjligheter till arbete inom flera olika yrkesområden. Fritidsledare som har utbildat sig hos oss arbetar bland på skolor, fritidsgårdar, med service och stöd till personer med funktionsnedsättningar, kriminalvården, behandlingshem och som projektledare för olika satsningar inom området.

Tänkbara arbetsgivare kan vara kommuner, regioner, föreningar, organisationer, institutioner, församlingar och den privata sektorn. Över 90% av de som studerat på Vara folkhögskolas fritidsledarutbildning får arbete inom yrkesområdet!

Läs mer om var nyutbildade fritidsledare har fått jobb

Ansökan och antagning

Behörighetskrav

Du ska ha en 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Du ska också ha erfarenhet av arbete med männinskor, eller har andra ledarerfarenheter, styrkt av referenser. Om du blir antagen ombeds du, vid skolstart, att uppvisa utdrag från belastningsregistret. 

Ansökan

OBS! Vi har ingen antagning till läsåret 2024/2025.

Urval

Utifrån intervjun görs en samlad bedömning där dessa faktorer ligger till grund för urvalet:

 • förmåga att fungera i grupp och samspela med andra människor
 • motivation för utbildningen
 • tidigare bakgrund och erfarenheter som kan bidra till bredd i gruppens sammansättning.

Beslut om antagning

Undervisande lärare på utbildningen intervjuar och gör bedömningar i urvalsprocessen. Rektor fattar beslut om antagning. Meddelande om vem som antagits eller ej meddelas vis mejl och i ansökningsmodulen. 

Hantering av reserver

Eventuella reservplatser blir tillgängliga vid återbud eller sena avhopp och meddelas via mejl

Utbildningsbevis

Är deltagaren godkänd på utbildningens alla delmål så erhåller hen ett nationellt kursintyg utfärdat av organisationen Fritidsledarskolorna och Vara Folkhögskola.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Varje studerande på Vara folkhögskola betalar en serviceavgift. I den ingår bland annat förmiddagskaffe, kopiering, försäkringar och vissa gemensamma studieresor.

Avgiften är 1700 kronor/termin och faktureras en gång per termin. På fritidsledarutbildningen tillkommer en avgift på 1000 kronor/läsår som ska täcka bland annat kostnader för introduktionsresa,  lägerverksamhet och viss utrustning. Litteratur bekostas av dig som studerar. Dessutom tillkommer kostnader för resor till studiebesök, friluftsaktiviteter med övernattning samt en projektresa mot slutet av utbildningen. 

För mer information om kostnaderna, kontakta oss på vara.folkhogskola@vgregion.se eller 0512-579 70

Mia Olsson

Lärare/folkh sem

Telefonnummer

Mobil: 076-887 18 96

Kurstider och studietakt

Kurslängd: 2 år.
Studietakt: 100%